eSmart Systems lanserer ny jordfeilsmodul

eSmart Systems har nylig lansert en ny jordfeilmodul i Connected Grid som forventes å redusere kostnadene knyttet til feilsøking av jordfeil. Modulen muliggjør overvåkning av jordfeil på transformator og kundenivå, noe som vil gi stor innsikt i hvor jordfeilen har sitt opphav.

Jordfeil betyr at en uønsket strømlekkasje går fra en leder til jorden eller til andre deler av en installasjon som ikke bør strømforsynes. Ettersom det er vanskelig å finne ut hvor årsaken til jordfeilen ligger, uten nærmere undersøkelse på stedet, lander ofte identifiseringen av feilstedet på nettselskapet. 

”Identifisering av opprinnelsen er ofte vanskelig når det gjelder jordfeil. Connected Grid har funksjonalitet for sanntid, det vil si kontinuerlig visualisering av jordfeil i distribusjonsnettet. Funksjonalitet skiller jordfeilene ut fra deres opprinnelse som er avgjørende for rask utbedring", sier Christian Thun Eriksen, sjefarkitekt i eSmart Systems.  
 
eSmarts jordfeilmodul gir detaljert informasjon om jordfeilen, for eksempel tidspunkt for forekomst, varighet, type feil og størrelse på lekkasjestrømmen for videre oppfølging. Den er uavhengig av type AMS måler, samt sensorer valgt  nettstasjonen. 
 
“Jeg er spent på denne lanseringen. Vår løsning avslører ikke bare årsaken bak jordfeilen, men i kombinasjon med avansert visualisering, gir den en rask og effektiv feilsøkingsprosess for nettselskapet, sier Tore Lie, produktansvarlig i eSmart Systems.  

Fokus på jordfeil 

Lie forklarer, årsaken til fokuset på jordfeil er at IT-nettstrukturen kan føre til at jordfeilene blir en fare for liv og eiendom. Nettselskap, eksemplelvis i Norge, er ansvarlige for jordfeil som oppstår i nettet. Hvis feilen viser seg å være innenfor kundeinstallasjonen, er kunden ansvarlig for å rette opp feilen.  
 
En eSmart-kunde sa at feilsøking av jordfeil normalt krever to ressurser i løpet av en hel dag, noe som gir høye inspeksjonskostnader. Ved å bruke modulen i Connected Grid, har de estimert besparelsen til å være opptil 2 MNOK.  

Ønsker du å vite mer om vår nyeste løsning?

 Kontakt oss

 

 

[Article in English]

eSmart Systems Launches New Earth Fault Module 

eSmart Systems recently launched a new Earth fault module in Connected Grid that is expected to significantly reduce inspection cost related to earth fault troubleshooting.The module enables earth fault monitoring at transformer and customer level which will bring great insight for determining where the earth fault has its origin.

 

Earth fault is a phenomenon which means that an undesired current leakage goes from a conductor to earth or to other parts of an installation that should not be energized. As it is difficult to pinpoint where the cause of the earth fault lies, without onsite investigation, the fault location identification often lands on the grid company. 

Identification of the origin is often difficult when it comes to earth faults. Connected Grid has functionality for real time, continuous visualization of earth faults in distribution networks. Functionality differentiates the earth faults based on their origin which is crucial for rapid rectification”, says Christian Thun Eriksen, Chief Architect at eSmart Systems. 
 
eSmart´s Earth Fault module provides detailed information of the earth fault such as time of occurrence, duration, type of fault and size of the leakage current for further follow up. 
 
I am excited for this release. Our solution not only reveals the origin of the earth fault, but along with advanced visualization, provides a fast and efficient troubleshooting process for the grid company", says Tore Lie, Chief Product Officer at eSmart Systems. 

Focus on Earth Fault 

Lie explains, the reason for focusing on earth faults is that the IT grid structure, can cause the earth faults to become a danger to life and property. Grid companies for example in Norway are responsible for earth faults occurring in the grid. If the error proves to be within the customer installation, the customer is liable to rectify the error.  
 
An eSmart customer said that one earth fault troubleshooting normally requires 2 resources during one full day, which results in high inspection cost. By using the module in Connected Grid, they have estimated their savings to be up to 2 MNOK. 

 
Wish to learn more about our newest solution?

Contact us